Troy Smith, Sommelier
Vanessa Stump, Photographer

Troy Smith, Sommelier

Environmental portrait of Troy Smith, Sommelier - Studio at Montage Laguna Beach, CAKeywords: 2014 (51), portfolio (501), portfolio portrait (114), portfolio restaurant (111).